Hasar İşlemleri

Zorunlu Trafik Sigortası Hasarları

Hasar ihbarınızı 0850 250 50 50 numaralı Müşteri Hizmetleri Hattımıza bildirebilirsiniz.

Sigortanın Kapsamı

Sigortacı, poliçede tanımlanan motorlu aracın işletilmesi sırasında, bir kimsenin ölümüne veya yaralanmasına veya bir şeyin zarara uğramasına sebebiyet vermiş olmasından dolayı,2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu'na göre işletene düşen hukuki sorumluluğu, zorunlu sigorta limitlerine kadar temin eder.

Araca bağlı olarak çekilmekte olan römork veya yarı römorkların (hafif römorklar dahil) veya çekilen bir aracın sebebiyet vereceği zararlar çekicinin sigortası kapsamındadır. Ancak, insan taşımada kullanılan römorklar bunlar için poliçede özel şartları belirtilecek ek bir sorumluluk sigortası sağlanmış olması kaydıyla teminata dahil olur.

Meydana gelen bir kazada zararın önlenmesi veya azaltılması amacıyla, sigorta ettirenin yapacağı makul ve zorunlu masraflar sigortacı tarafından karşılanır .

Rizikonun Gerçekleşmesi Halinde Sigortalı ve Sigorta Ettirenin Yetki ve Yükümlülükleri

Sigorta ettiren, rizikonun gerçekleşmesi halinde aşağıdaki hususları yerine getirmekle yükümlüdür:

 • Bu sözleşmeye göre, sorumluluğunu gerektirecek bir olayı, haberdar olduğu andan itibaren beş gün içinde sigortacıya ihbar etmek
 • Sigortalı değilmişçesine gerekli kurtarma ve koruma önlemlerini almak ve bu amaçla sigortacı tarafından verilecek talimata uymak
 • Sigortacının talebi üzerine, olayın ve zararın nedeni ile hangi hal ve şartlar altında gerçekleştiğini ve sonuçlarını tespite, tazminat yükümlülüğü ve miktarı ile rücu hakkının kullanılmasına yararlı, elde edilmesi mümkün bilgi ve belgeleri gecikmeksizin vermek
 • Zarardan dolayı dava yolu ile veya başka yollarla bir tazminat talebi karşısında kaldığı veya aleyhine cezai kovuşturmaya geçildiği hallerde, durumdan sigortacıyı derhal haberdar etmek ve zarar ziyan talebine ve cezai kovuşturmaya ilişkin olarak almış olduğu ihbarname, davetiye ve benzeri tüm belgeleri derhal sigortacıya vermek
 • Sigorta konusu ile ilgili başka sigorta sözleşmeleri varsa bunları sigortacıya bildirmek

Hasar Nedenine Göre Talep Edilecek Belgeler

İhbar Anında İstenilecek Bilgiler

 • Poliçe numarası
 • Hasar tarihi
 • Tahmini hasar tutarı
 • Sigortalı ve/veya irtibat kurulacak kişi telefonu
 • Tamirhane adres ve telefonu
 • Kaza yeri
 • Hasarla ilgili düzenlenen belge (Beyan,Resmi Zabıt,Anlaşmalı Tutanak)

Hasar Anında İstenilecek Belgeler

 • Trafik Kazası Tespit Tutanağı
 • Hak sahibi tüzel kişiler için: İmza sirküleri ve sirkülerde yer alan yetkililerin nüfus cüzdan fotokopileri
 • Hak sahibi gerçek kişiler için: T.C. Kimlik No
 • Hak sahibine ait banka hesap bilgileri

Hasar Anında Yapılacaklar

Hasar ihbarı ile ilgili 0850 250 50 50 numaralı hattımızı aradığınızda, ilgili müşteri temsilcimiz hasar nedenine göre şirkete gönderilmesi gereken evrakların bilgisini (faks, mail vb.) sizinle paylaşacaktır.

Ölüm Halinde İstenilecek Belgeler

 • Kaza raporu
 • Veraset ilamı
 • Güncel vukuatlı nufus kayıt örneği
 • Mağdura ait son 3 aylık döneme ilişkin ücret belgesi
 • Hak sahibine ait banka hesap bilgileri
 • Talep yazısı (talep sahibinin telefon ve adres bilgilerini içeren)

Daimi Sakatlık Halinde İstenilecek Belgeler

 • 30/3/2013 tarihli ve 28603 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Özürlülük Ölçütü,Sınıflandırması ve Özürlülere Verilecek Sağlık Kurulu Raporları Hakkında Yönetmelik çerçevesinde düzenlenmiş sağlık kurulu raporu
 • Hak sahibi gerçek kişiler için: T.C. Kimlik No
 • Kaza raporu
 • Mağdura ait son 3 aylık döneme ilişkin ücret belgesi
 • Hak sahibine ait banka hesap bilgileri
 • Talep yazısı ( talep sahibinin telefon ve adres bilgilerini içeren )