Hasar İşlemleri

Yangın Hasarları

Hasar ihbarınızı 0850 250 50 50 numaralı Müşteri Hizmetleri Hattımıza bildirebilirsiniz.

Rizikonun Gerçekleşmesi Halinde Sigorta Ettirenin ve/veya Sigortalının Yükümlülükleri

Sigorta ettiren ve/veya sigortalı, rizikonun gerçekleşmesi halinde aşağıdaki hususları yerine getirmek ile yükümlüdür.

 • Rizikonun gerçekleştiğini öğrendiği tarihten itibaren en geç beş iş günü içinde sigortacıya bildirimde bulunmak.
 • Sigortalı değilmişcesine gerekli kurtarma ve koruma önlemlerini almak ve bu amaçla sigortacı tarafından verilen talimata elinden geldiği kadar uymak.
 • Sigortacı ve yetkili kıldığı kimselerin, makul amaçlarla ve uygun şekillerde hasara uğrayan bina ve yerlere girmesine, bunları teslim almasına, elkoymasına, muhafaza altına almasına ve zararı azaltmaya yönelik girişimlerde bulunmasına izin vermek.
 • Zorunlu haller dışında, hasar konusu yer veya şekillerde değişiklik yapmamak.
 • Sigortacının isteği üzerine, rizikonun gerçekleşmesi nedenlerini ayrıntılı şekilde belirlemeye, zarar miktarıyla delilleri saptamaya, rücu hakkının kullanılmasına yararlı ve sigorta ettiren için sağlanması mümkün gerekli bilgi ve belgeleri geçikmeksizin sigortacıya vermek.
 • Zararın tahmini miktarını belirtir yazılı bir bildirimi makul ve uygun bir süre içinde sigortacıya vermek.
 • Tazminat yükümlülüğü ve miktarı ile rücu haklarının saptanması için sigortacının veya yetkili kıldığı temsilcilerinin sigortalı yer veya şeylerde ve bunlarla ilgili belgeler üzerinde yapacakları araştırma ve incelemelere izin vermek.
 • Sigortalı yer veya şeyler üzerine başkaca sigorta sözleşmeleri varsa bunları sigortacıya bildirmek.

Hasar ihbarınızı yaparken poliçe bilgilerinin, açık adres, irtibat telefonu ve hasara ilişkin detayların (hasar tarihi, hasarın oluş şekli ve tahmini hasar tutarının) eksiksiz olarak bildirmeniz işlemlere hız kazandıracaktır.

Konutta Hasar Nedenine Göre Talep Edilecek Belgeler

Yangın Hasarları için Gerekli Belgeler

 • Hadisenin ne şekilde meydana geldiğine dair sigortalı beyanı ve kuruşlandırılmış zarar Talepnamesi,
 • Hasarlı kıymetlerin onarım faturaları, onarım için alınan teklifler
 • Sigortalının tüzel kişilik olması durumunda imza sirküleri, ticaret sicil gazetesi, vergi levhası suretleri
 • Gerçek kişilerde kimlik belgesi
 • Bina hasarlarında sigortalının bina sahibi olması durumunda tapu
 • Bina hasarlarında sigortalının kiracı olması durumunda kira kontratı
 • Rücu olması durumunda muhattap bilgilerinin de bulunduğu şikayetçi dilekçesi
 • Hadisenin oluş şekline göre düzenlenen resmi belgeler. (Yangın hasarlarında itfaiye raporu,savcılık iddianamesi/takipsizlik kararı, hırsızlık hasarlarında müracaat/ifade tutanağı, görgü tespit tutanağı, bulunamadı yazısı, fırtına hasarlarında meteoroloji raporu, ecs/mk hasarlarında teknik servis raporu, cihazın ilk alım faturası, araç çarpması hasarlarında çarpan araca ait ruhsat, aracın şoförüne ilişkin sürücü belgesi, kaza zaptı/tutanak vb)
 • Hasarlı kısımları gösterir fotoğraflar

Yangın Hasarları için Gerekli Belgeler

 • Hadisenin ne şekilde meydana geldiğine dair sigortalı beyanı ve kuruşlandırılmış zarar Talepnamesi,
 • Hasarlı kıymetlerin onarım faturaları, onarım için alınan teklifler
 • Sigortalının tüzel kişilik olması durumunda imza sirküleri, ticaret sicil gazetesi, vergi levhası suretleri
 • Gerçek kişilerde kimlik belgesi
 • Bina hasarlarında sigortalının bina sahibi olması durumunda tapu
 • Bina hasarlarında sigortalının kiracı olması durumunda kira kontratı
 • Rücu olması durumunda muhattap bilgilerinin de bulunduğu şikayetçi dilekçesi
 • Hasarlı kıymetlere ilişkin muhasebe kayıtları. (Alış/Satış faturaları, devir envanteri, işletme defteri, KDV beyannamesi,İle KDV tahakkuk belgeleri, mizan, demirbaş kayıtları, sevk İrsaliyeleri, vb.)
 • Hadisenin oluş şekline göre düzenlenen resmi belgeler. (Yangın hasarlarında itfaiye raporu,savcılık iddianamesi/takipsizlik kararı, hırsızlık hasarlarında müracaat/ifade tutanağı, görgü tespit tutanağı, bulunamadı yazısı, fırtına hasarlarında meteoroloji raporu, ecs/mk hasarlarında teknik servis raporu, cihazın ilk alım faturası, araç çarpması hasarlarında çarpan araca ait ruhsat, aracın şoförüne ilişkin sürücü belgesi, kaza zaptı/tutanak vb)
 • Hasarlı kısımları gösterir fotoğraflar