Hasar İşlemleri

Tekne Hasarları

Hasar ihbarınızı 0850 250 50 50 numaralı Müşteri Hizmetleri Hattımıza bildirebilirsiniz.

Rizikonun Gerçekleşmesi Halinde Sigorta Ettirenin ve/veya Sigortalının Yükümlülükleri

Sigorta ettiren ve/veya sigortalı, rizikonun gerçekleşmesi halinde aşağıdaki hususları yerine getirmek ile yükümlüdür.

 • Riziko gerçekleştikten sonra, tarafların bütün hakları saklı kalmak koşulu ile her türlü koruma önlemlerini almaya veya bunların alınmasını istemeye, gözetmeye veya bunlara girişmeye yahut başlamaya sigortalı ve sigorta ettiren zorunlu, sigortacıda yetkilidir. Sigortacının bu eylemlerinden dolayı ödeme yükümlülüğünü peşinen kabul ettiği ileri sürülemez.
 • Sigortalı veya sigorta ettiren bu konularda sigortacı ile tam bir işbirliği yapmak, bu önlemlerin alınmasına yardım etmek için elindeki bütün belge ve bilgileri sigortacıya vermekle yükümlüdür.
 • Bundan başka, sorumlu üçüncü kişilere karşı rücu haklarını korumak üzere, bütün önlemleri zamanında almak ve gerekli işlemleri yapmak için, sigortalı veya sigorta ettiren, sigortacı ile koşulsuz işbirliği yapmakla yükümlüdür.
 • Sigorta ettiren veya sigortalı bu maddede sayılan yükümlülükleri yerine getirmez ve bunun sonucu zarar miktarında bir artış olursa bu kısım sigortacının ödeyeceği tazminattan indirilir.

Hasar Nedenine Göre Talep Edilecek Belgeler

Tekne Hasarları için Gerekli Belgeler

 • Deniz raporu
 • Hadiseyle ilgili güverte ve makine jurnallerinin onaylı kopyaları
 • Denize elverişlilik belgesi
 • Hasarla ilgili Klas raporu
 • Hasar tarihine kadar Klas devamlılığını gösteren belge (Class Maintanence)
 • Gemi sicil kaydı
 • Gemi teçhizat emniyet sertifikası
 • Gemi inşaat emniyet sertifikası
 • Gemi telsiz emniyet sertifikası
 • Gemi adamları donatımında asgari emniyet belgesi
 • Gemi adamları listesi
 • Kaptan raporu
 • Hasar ilişkin fatura, makbuz vb. belgeler
 • Makine hasarlarında baş makinist raporu
 • Hasarı gösterir resimler
 • Primlerin poliçede belirtilen ödeme planına uygun olarak ödendiğini tevsik eden makbuzlar