Hasar İşlemleri

Taşıyıcı Sorumluluk Hasarları

Hasar ihbarınızı 0850 250 50 50 numaralı Müşteri Hizmetleri Hattımıza bildirebilirsiniz.

Rizikonun Gerçekleşmesi Halinde Sigorta Ettirenin ve/veya Sigortalının Yükümlülükleri

Sigorta ettiren ve/veya sigortalı, rizikonun gerçekleşmesi halinde aşağıdaki hususları yerine getirmek ile yükümlüdür.

 • Sigortalı taşıma konusu emteada meydana gelen hasarın artmaması için gerekli olan tüm tedbirleri almakla mükelleftir.
 • Sigortacının görevlendirdiği kişi yada kişilere irsaliye veya yükleme fişlerinin ciltlerini inceleme imkanını vermek zorundadır.
 • Sorumlu üçüncü kişilere karşı rücu haklarını korumak üzere, bütün önlemleri zamanında almak ve gerekli işlemleri yapmaya sigortalı yükümlüdür.
 • Sigortalı bu maddede sayılan yükümlülükleri yerine getirmez ve bunun sonucu zarar miktarında bir artış olursa bu kısım sigortacının ödeyeceği tazminattan indirilir.
 • Ayrıca, kiralık araçlarla yapılan taşımalarda sigortalı sevkiyat başlamadan önce aracın tescil ve trafik belgesi ve araç şoförünün ehliyetname fotokopilerini temin etmek ve bilahare kaza ve komple çalınma vukuunda Sigortacıya tevdi etmekle mükelleftir. Aksi halde sigorta konusu mallar üzerinde hiçbir hasar işlemi yapılmayacak ve Sigortacının tazminat ödeme yükümlülüğü ortadan kalkacaktır.

Hasar Nedenine Göre Talep Edilecek Belgeler

Taşıyıcı Mali Sorumluluk Hasarları için Gerekli Belgeler

 • Toplu Taşıma İrsaliyesi
 • Ambar Teslim Fişi
 • Araçta taşınan ve hasar gören emteaya ilişkin faturalar
 • Resmi makamlarca düzenlenen tutanak/zabıt
 • Aracın tescil belgesi sureti
 • Aracı kullanan şöförün sürücü belgesi sureti
 • Hasar gören emtea menfaattarları tarafından sigortalımız taşıyıcı adına düzenlenen iade fatura veya taşıyıcının söz konusu hasarı karşıladığını belirten ibra
 • Hasarlı emteanın onarımı halinde sigortalımız taşıyıcı adına düzenlenmiş onarım faturası
 • Hasarın ne zaman nerede ve ne şekilde meydana geldiğine dair şöförün imzasını havi tutanak
 • Hasarlı emteayı gösterir fotoğraflar
 • Yangın hadisesi ise itfaiye raporu
 • Yangın hadisesi ise savcılık iddianamesi ve/veya takipsizlik kararı
 • Kısmi çalınma hadiselerinde ifade ve görgü tesbit tutanağı
 • Kısmi çalınma hadiselerinde emniyet müdürlüğünden alınacak faillerin ve çalıntı emteanın bulunup bulunamadığına dair yazı
 • Tamamen çalınma halinde emtea menfaattarı tarafından Cumhuriyet Savcılığına verilen şikayet dilekçesi
 • Tamamen çalınma hadiselerinde makul bir sürenin geçmesinden sonra (1 ay) faillerin ve çalıntı emteanın bulunup bulunamadığına dair Cumhuriyet Savcılığı'ndan alınacak yazı
 • Primlerin poliçede belirtilen ödeme planına uygun olarak ödendiğini tevsik eden makbuzlar