Hasar İşlemleri

Oto Dışı Sorumluluk Hasarları

Hasar ihbarınızı 0850 250 50 50 numaralı Müşteri Hizmetleri Hattımıza bildirebilirsiniz.

Rizikonun Gerçekleşmesi Halinde Sigorta Ettirenin ve/veya Sigortalının Yükümlülükleri

Sigorta ettiren ve/veya sigortalı, rizikonun gerçekleşmesi halinde aşağıdaki hususları yerine getirmek ile yükümlüdür.

 • Hasarın vukuunu öğrendiği tarihten itibaren en geç 5 gün içinde sigortacıya ihbar etmek,
 • Sigortalı değilmişcesine gerekli kurtarma ve korunma tedbirlerini almak ve bu maksatla sigortacı tarafından verilen talimata elinden geldiği kadar uymak
 • Hasarın sebebi ile hangi hal ve şartlar altında vukua geldiğini tayine, ziya ve hasar miktarıyla delilleri tesbite yararlı ve sigortalı için sağlanması mümkün gerekli bilgi ve belgeleri (aslı veya kendisi tarafından tasdikli sureti veyahut fotokopisi) sigortacının talebi üzerine, gecikmeksizin vermek ve rücu hakkının kullanılmasına yararlı sigortalı için sağlanması mümkün gerekli bilgi ve belgeleri temin ve muhafaza etmek: Ziya ve hasarın tahmini miktarını belirtir bir tazminat beyannamesini makul ve muhik bir süre içinde sigortacıya vermek
 • Zorunlu haller dışında, hasar konusu yer veya şekillerde değişiklik yapmamak.
 • Tazminat yükümlülüğü ve miktarı ile rücu haklarının tespiti için sigortacının yetkili kıldığı temsilcilerinin sigortalı yer veya mallarda ve bunlarla ilgili belgeler üzerinde yapacakları araştırma ve incelemelere müsaade etmek,
 • Sigorta konusu ile ilgili başkaca sigorta sözleşmeleri varsa bunları sigortacıya bildirmek.

Hasar Nedenine Göre Talep Edilecek Belgeler

Hırsızlık Hasarları için Gerekli Belgeler

 • Müracaat tutanağı
 • Görgü zaptı/olay yeri inceleme tutanağı
 • Kuruşlandırılmış tazminat talep yazısı
 • Failler ve çalınan kıymetlerin bulunup bulunamadığına dair Emniyet Asayiş Şube Müdürlüğü’nden alınacak cevabi yazı
 • Muhasebe kayıtları
 • Sigortalının tüzel kişilik olması durumunda imza sirküleri, ticaret sicil gazetesi,vergi levhası suretleri
 • Gerçek kişi ise kimlik belgesi
 • Hasar mahallini gösteren fotograflar

Emniyeti Suistimal Hasarları için Gerekli Belgeler

 • Müracaat tutanağı
 • Cumhuriyet Savcılığına verilen şikayet yazısı
 • Emniyeti Suistimali gerçekleştiren personelin ifade tutanağı
 • Kuruşlandırılmış tazminat talep yazısı
 • Çalınan kıymetlerin bulunup bulunamadığına dair Emniyet Asayiş Şube Müdürlüğü'nden alınacak cevabi yazı
 • Muhasebe kayıtları
 • Sigortalının tüzel kişilik olması durumunda imza sirküleri, ticaret sicil gazetesi,vergi levhası suretleri
 • Gerçek kişi ise kimlik belgesi,
 • Faili gerçekleştiren kişi aleyhine dava açılmış ise dava dosya numarası davanın son durumunu gösteren bilgi ve belgeler

Cam Kırılması Hasarları için Gerekli Belgeler

 • Hasarın nasıl, ne şeklide meydana geldiğine ilişkin sigortalı beyan yazısı
 • Hasarlı kısımları gösterir fotoğraflar
 • Tüm cam ebat ve birim fiyatları
 • Cam değişim faturası
 • Sigortalının tüzel kişilik olması durumunda imza sirküleri, ticaret sicil gazetesi, vergi levhası suretleri
 • Gerçek kişi ise kimlik belgesi

Ölüm

 • Görgü zaptı/olay yeri inceleme tutanağı
 • Ölü muayene ve otopsi tutanağı
 • Veraset ilamı
 • Vukuatlı aile nufus kütüğü kayıt örneği
 • Ölen kişinin iş ve kazanç durumunu gösteren belge
 • SGK'dan verilen varis gelir belgesi
 • Hadise ile ilgili yazılı beyan
 • Defin ruhsatı
 • Veraset ilamı

Daimi Sakatlık

 • Daimi sakatın iş ve kazanç durumunu gösteren belge
 • Kati doktor raporu/Hastane heyet raporu
 • SGK'dan verilen malul gelir belgesi
 • Hadise ile ilgili yazılı beyan
 • Görgü zaptı/olay yeri inceleme tutanağı
 • Tedavı ilaç fatura asılları
 • Kimlik belgesi

Yaralanma

 • Görgü zaptı/olay yeri inceleme tutanağı
 • Hadise ile ilgili yazılı beyan
 • Tedavı ilaç fatura asılları ve ilaç küpürleri
 • Kimlik belgesi
 • Doktor/Hastane raporu
 • Hastane dökümlü fatura
 • Kimlik belgesi sureti

3.Şahıs Mali Mesuliyet/Maddi Hasarları için gerekli belgeler

 • Hadisenin ne şekilde meydana geldiğine dair sigortalı beyanı ve kuruşlandırılmış zarar talepnamesi
 • Hasarlı kıymetlerin onarım ve parça faturaları/teklifi
 • Hadisenin oluş şekline göre düzenlenen resmi belgeler (Trafik kazalarında kaza tespit tutanağı,ifade ve görgü tespit tutanağı, yangın hasarlarında itfaiye raporu,savcılık iddianamesi/takipsizlik kararı, hırsızlık hasarlarında müracaat/ifade tutanağı, görgü tespit tutanağı, bulunamadı yazısı vb.)
 • Sigortalının tüzel kişilik olması durumunda imza sirküleri, ticaret sicil gazetesi,vergi levhası suretleri
 • Gerçek kişi ise kimlik belgesi
 • Hasarlı kısımları gösterir fotoğraflar

Tüpgaz Sorumluluk –Tehlikeli Madde / Maddi Hasarları için gerekli belgeler

 • İtfaiye raporu
 • Müracaat tutanağı
 • Görgü zaptı/olay yeri inceleme tutanağı
 • Beyan ve talepname
 • Onarım faturaları ve teklifleri
 • Sigortalının tüzel kişilik olması durumunda imza sirküleri, ticaret sicil gazetesi,vergi levhası suretleri
 • Gerçek kişi ise kimlik belgesi
 • Hasarlı kısımları gösterir fotoğraflar

Ölüm

 • Görgü zaptı/olay yeri inceleme tutanağı
 • Ölü muayene ve otopsi tutanağı
 • Veraset ilamı
 • Vukuatlı aile nufus kütüğü kayıt örneği
 • Ölen kişinin iş ve kazanç durumunu gösteren belge
 • SGK'dan verilen varis gelir belgesi
 • Hadise ile ilgili yazılı beyan
 • Defin ruhsatı
 • İtfaiye raporu

Daimi Sakatlık

 • Daimi sakatın iş ve kazanç durumunu gösteren belge
 • Kati doktor raporu/Hastane heyet raporu
 • SGK'dan verilen malul gelir belgesi
 • Hadise ile ilgili yazılı beyan
 • Görgü zaptı/olay yeri inceleme tutanağı
 • Tedavı ilaç fatura asılları
 • Kimlik belgesi

Yaralanma

 • Görgü zaptı/olay yeri inceleme tutanağı
 • Hadise ile ilgili yazılı beyan
 • Tedavı ilaç fatura asılları ve ilaç küpürleri
 • Kimlik belgesi
 • Doktor/Hastane raporu
 • Hastane dökümlü fatura

3.Şahıs Mali Mesuliyet/Maddi Hasarları için gerekli belgeler

 • Zarara neden olan olay ve gerçekleşen zararla ilgili olarak hazırlanmış tespit tutanağı
 • Sigortalı beyanı
 • Sigortalımıza yöneltilen tazminat talebi
 • Zarar neden olduğu iddia edilen her türlü kayıt ve belge (serbest meslek makbuzu, hasta kayıt belgeleri, reçeteler, tahlil talepleri ve sonuçları vb.)
 • Zararın tespitine ilişkin bilirkişi raporu,
 • Sigortalı aleyhine açılan dava var ise dava dilekçesi ve davanın tebligat bilgileri
 • Zarar görenin ölümü durumunda ölen kişiye ait ölüm raporu, defin ruhsatı, veraset ilamı, vukuatlı nüfus kayıt örneği, ölen kişinin gelir durumunu gösterir belge, bağlı olduğu sosyal kurumuna giriş bildirgesi
 • Zarar görenin daimi sakatlığı halinde, kati doktor raporu, sakatlığın nedenini ve derecesini gösterir belge
 • Özel durumlarda olayın niteliğine göre gerekli olabilecek diğer belgeler
 • Kimlik belgesi sureti