Hasar İşlemleri

Nakliyat Hasarları

Hasar ihbarınızı 0850 250 50 50 numaralı Müşteri Hizmetleri Hattımıza bildirebilirsiniz.

Rizikonun Gerçekleşmesi Halinde Sigorta Ettirenin ve/veya Sigortalının Yükümlülükleri

Sigorta ettiren ve/veya sigortalı, rizikonun gerçekleşmesi halinde aşağıdaki hususları yerine getirmek ile yükümlüdür.

 • Sigortalı taşıma konusu emteada meydana gelen hasarın artmaması için gerekli olan tüm tedbirleri almakla mükelleftir.
 • Sigortacının görevlendirdiği kişi yada kişilere irsaliye veya yükleme fişlerinin ciltlerini inceleme imkanını vermek zorundadır.
 • Sorumlu üçüncü kişilere karşı rücu haklarını korumak üzere, bütün önlemleri zamanında almak ve gerekli işlemleri yapmaya sigortalı yükümlüdür.
 • Sigortalı bu maddede sayılan yükümlülükleri yerine getirmez ve bunun sonucu zarar miktarında bir artış olursa bu kısım sigortacının ödeyeceği tazminattan indirilir.
 • Ayrıca, kiralık araçlarla yapılan taşımalarda sigortalı sevkiyat başlamadan önce aracın tescil ve trafik belgesi ve araç şoförünün ehliyetname fotokopilerini temin etmek ve bilahare kaza ve komple çalınma vukuunda Sigortacıya tevdi etmekle mükelleftir. Aksi halde sigorta konusu mallar üzerinde hiçbir hasar işlemi yapılmayacak ve Sigortacının tazminat ödeme yükümlülüğü ortadan kalkacaktır.

Hasar Nedenine Göre Talep Edilecek Belgeler

Nakliyat/Emtea için Gerekli Belgeler

 • Taşınan emteaya ilişkin fatura
 • Konşimento/taşıma irsaliyesi/sevk irsaliyesi
 • Hadisenin ne şekilde meydana geldiğine dair sigortalı beyanı ve kuruşlandırılmış zarar talepnamesi
 • Hadisenin oluş şekline göre düzenlenen resmi belgeler (Trafik kazalarında kaza tespit tutanağı,ifade ve görgü tespit tutanağı, yangın hasarlarında itfaiye raporu,savcılık iddianamesi/takipsizlik kararı, hırsızlık hasarlarında müracaat/ifade tutanağı, görgü tespit tutanağı, bulunamadı yazısı vb.)
 • Karayolu taşımalarında aracın tescil belgesi, sürücü belgesi
 • Hasarın miktarsal tespitine ilişkin onarım ve/veya parça faturası/teklifi
 • Hasarlı emteanın sovtaj değeri hakkında bilgi
 • Yurt dışından ithal edilen ya da ihraç edilen emteaya ait hasarlarda, gümrük giriş ya da çıkış beyannanmesi, gümrük rezerv zaptı, noksanlıklarda döviz düşümlü fatura, taşıyıcıya gönderilen (hasar sorumluluk yazısı) protesto mektubu, packing list
 • Hasarlı kısımları gösterir fotoğraflar
 • Sigortalının Tüzel Kişilik Olması Durumunda İmza Sirküleri, Ticaret Sicil Gazetesi, vergi levhası suretleri
 • Gerçek kişi ise kimlik belgesi
 • Deniz taşıması ise gemi rezerv tutanağı (Emtea gemiden hasarlı olarak boşaltılmış ise gemi kaptanı ve/veya acentesinin imzası bulunmalıdır.), Gümrük muayene tutanağı, Gümrük rezerv tutanağı (gümrük sahasında hazırlanmış ise), yükleme manifestosu, çeki listesi, yükleme ve boşaltma survey raporları

Nakliyat-TMM/CMR için Gerekli Belgeler

 • Taşınan emteaya ilişkin fatura
 • CMR hasarlarında hasar kayıtlı konşimento
 • TMM hasarlarında taşıma irsaliyesi/sevk irsaliyesi
 • Hadisenin ne şekilde meydana geldiğine dair sigortalı beyanı ve kuruşlandırılmış zarar talepnamesi
 • Hadisenin oluş şekline göre düzenlenen resmi belgeler (Trafik kazalarında kaza tespit tutanağı,ifade ve görgü tespit tutanağı, yangın hasarlarında itfaiye raporu,savcılık iddianamesi/takipsizlik kararı, hırsızlık hasarlarında müracaat/ifade tutanağı, görgü tespit tutanağı, bulunamadı yazısı vb.)
 • Sigortalımıza yöneltilen tazminat talep yazısı
 • İade fatura veya mağdur tarafın hasar tutarını sigortalı taşıyıcı firmadan tamamını aldığını beyan eden ibra
 • Aracın tescil belgesi, şöförün sürücü belgesi
 • CMR yükleme hasarlarında, yüklemenin kim tarafından yapıldığını tevsik eden bilgi/belge
 • Emtea sahibi/menfaattarı tarafından yaptırılan nakliyat emtea poliçesinin olup olmadığı hakkında bilgi
 • Hasarlı emteanın sovtaj değeri hakkında bilgi
 • Sigortalının tüzel kişilik olması durumunda imza sirküleri, ticaret sicil gazetesi, vergi levhası suretleri
 • Gerçek kişi ise kimlik belgesi
 • Hasarlı kısımları gösterir fotoğraflar
 • CMR hasarlarında tır karnesi
 • CMR hasarlarında gümrük rezerv zaptı
 • CMR hasarlarında gümrük giriş beyannamesi
 • CMR hasarlarında packing list

Nakliyat-Kıymet Nakli için Gerekli Belgeler

 • Sigorta Konusu kıymetin nakliyat idaresine teslim edildiğini tevsik eden belge
 • Sigorta konusu kıymete ilişkin hamule senedi veya sevk irsaliyesi
 • Alıcının sigorta konusu kıymeti teslim almadığını veya noksan aldı ise ne şekilde teslim aldığını içerir yazı
 • Kıymetin cins ve bedelini gösteren döküm
 • Nakledilen kıymetli evrak ise (çekibono, senet v.s) nakliyat idaresine teslim edilmeden önce çekilmiş fotokopileri
 • Sigortalımızın nakliyat idaresine yazdığı protesto mektubu
 • Sigortalımızın nakliyat idaresi ile yaptığı bir sözleşme mevcut ise bu sözleşmenin sureti
 • Sigortalının Tüzel Kişilik Olması Durumunda İmza Sirküleri, Ticaret Sicil Gazetesi, vergi levhası suretleri
 • Gerçek kişi ise kimlik belgesi,

Nakliyat-Tekne/Yat için Gerekli Belgeler

 • Hadisenin ne şekilde meydana geldiğine dair sigortalı beyanı ve kuruşlandırılmış zarar Talepnamesi
 • Onarım ve parça faturaları/teklifi
 • Tekne kayıt belgeleri
 • Hadisenin oluş şekline göre düzenlenen resmi belgeler. (Hırsızlık hadiselerinde müracaat tutanağı bulunamadı yazısı, yangın hadislerinde itfaiye raporu, çatma/çatışma hadislerinde liman raporu, batma hadiselerinde liman terkin vesikası, kurtulan kaptan ve kişilerin ifadeleri,seyir halinde meydana gelen hasarlarda yatı kullanan personelin yat kullanma ehliyeti, makine hasarlarında teknik servis raporu v.b)
 • Kaptan Raporu
 • Hasarlı kısımları gösterir fotoğraflar
 • Sigortalının Tüzel Kişilik Olması Durumunda İmza Sirküleri, Ticaret Sicil Gazetesi,vergi levhası suretleri
 • Gerçek kişi ise kimlik belgesi

Nakliyat-Tekne/Ticari Tekne için Gerekli Belgeler

 • Kaptan raporu
 • Makine hasarlarında başmühendis raporu
 • Hasar tarihi ve öncesine ait seyir ve makine jurnali
 • Klas survey raporu
 • Onarım ve parça faturaları/teklifi
 • Hadisenin oluş şekline göre düzenlenen resmi belgeler (Çatma/çatışma hadiselerinde liman raporu, ifade tutanakları, deniz raporu, ilgili kanallara gönderilen protesto mektupları, batma hadiselerinde liman terkin vesikası, şifade tutanakları, deniz raporu vb.)
 • Hasarlı kısımları gösterir fotograflar
 • Sigortalının Tüzel Kişilik Olması Durumunda İmza Sirküleri, Ticaret Sicil Gazetesi,vergi levhası sureti
 • Gemi sicil kaydı,teçhizat emniyet sertifikası, inşaat emniyet sertifikası, telsiz emniyet sertifikası
 • Gemi adamları donatımında asgari emniyet belgesi
 • Gemi adamları listesi
 • Klas devamlılık belgesi
 • Gerçek kişi ise kimlik belgesi