Hasar İşlemleri

Mühendislik Hasarları

Hasar ihbarınızı 0850 250 50 50 numaralı Müşteri Hizmetleri Hattımıza bildirebilirsiniz.

Rizikonun Gerçekleşmesi Halinde Sigorta Ettirenin ve/veya Sigortalının Yükümlülükleri

Sigorta ettiren ve/veya sigortalı, rizikonun gerçekleşmesi halinde aşağıdaki hususları yerine getirmek ile yükümlüdür.

 • Hasarın vukuunu öğrendiği tarihten itibaren en geç 5 gün içinde sigortacıya ihbar etmek,
 • Sigortalı değilmişcesine gerekli kurtarma ve korunma tedbirlerini almak ve bu maksatla sigortacı tarafından verilen talimata elinden geldiği kadar uymak
 • Hasarın sebebi ile hangi hal ve şartlar altında vukua geldiğini tayine, ziya ve hasar miktarıyla delilleri tesbite yararlı ve sigortalı için sağlanması mümkün gerekli bilgi ve belgeleri (aslı veya kendisi tarafından tasdikli sureti veyahut fotokopisi) sigortacının talebi üzerine, gecikmeksizin vermek ve rücu hakkının kullanılmasına yararlı sigortalı için sağlanması mümkün gerekli bilgi ve belgeleri temin ve muhafaza etmek: Ziya ve hasarın tahmini miktarını belirtir bir tazminat beyannamesini makul ve muhik bir süre içinde sigortacıya vermek
 • Zorunlu haller dışında, hasar konusu yer veya şekillerde değişiklik yapmamak.
 • Tazminat yükümlülüğü ve miktarı ile rücu haklarının tespiti için sigortacının yetkili kıldığı temsilcilerinin sigortalı yer veya mallarda ve bunlarla ilgili belgeler üzerinde yapacakları araştırma ve incelemelere müsaade etmek,
 • Sigorta konusu ile ilgili başkaca sigorta sözleşmeleri varsa bunları sigortacıya bildirmek.

Hasar Nedenine Göre Talep Edilecek Belgeler

Mühendislik - Makina Kırılması/Elektronik Cihaz için Gerekli Belgeler

 • Hadisenin ne şekilde meydana geldiğine dair sigortalı beyanı ve kuruşlandırılmış zarar Talepnamesi
 • Onarım ve parça faturaları/teklifi
 • Teknik servis raporu
 • Bakım sözleşmesi
 • Sabit makina ise makina alış faturası
 • Mobil makina ise ruhsat
 • Mobil makina ise operatör belgesi ve beyanı
 • Hadisenin oluş şekline göre düzenlenen resmi belgeler (Trafik kazalarında kaza tespit tutanağı,ifade ve görgü tespit tutanağı, yangın hasarlarında itfaiye raporu,savcılık iddianamesi/takipsizlik kararı, hırsızlık hasarlarında müracaat/ifade tutanağı, görgü tespit tutanağı, bulunamadı yazısı vb.)
 • Sigortalının tüzel kişilik olması durumunda imza sirküleri, ticaret sicil gazetesi,vergi levhası suretleri
 • Gerçek kişi ise kimlik belgesi
 • Hasarlı kısımları gösterir fotoğraflar

Leasing All Risks(LAR) Hasarları için Gerekli Belgeler

 • Leasing sözleşmesi
 • Hadisenin ne şekilde meydana geldiğine dair sigortalı beyanı ve kuruşlandırılmış zarar talepnamesi
 • Onarım ve parça faturaları/teklifi
 • Teknik servis raporu
 • Bakım sözleşmesi
 • Sabit makine ise alış faturası
 • Mobil makine ise ruhsat
 • Mobil makine ise operatör belgesi ve beyanı
 • Hadisenin oluş şekline göre düzenlenen resmi belgeler. (Yangın hasarlarında itfaiye raporu,savcılık iddianamesi/takipsizlik kararı, hırsızlık hasarlarında müracaat/ifade tutanağı, görgü tespit tutanağı, bulunamadı yazısı vb)
 • Sigortalının tüzel kişilik olması durumunda imza sirküleri, ticaret sicil gazetesi,vergi levhası suretleri
 • Gerçek kişi ise kimlik belgesi

İnşaat/Montaj Hasarları için Gerekli Belgeler

 • Hadisenin ne şekilde meydana geldiğine dair sigortalı beyanı ve kuruşlandırılmış zarar Talepnamesi
 • Onarım ve parça faturaları/teklifi
 • Sözleşme / ihale dosyası sureti (Teknik şartname, idari şartname vb.)
 • Hakediş suretleri
 • Sigortalının tüzel kişilik olması durumunda imza sirküleri, ticaret sicil gazetesi,vergi levhası suretleri
 • Gerçek kişi ise kimlik belgesi
 • Hadisenin oluş şekline göre düzenlenen resmi belgeler. (Yangın hasarlarında itfaiye raporu,savcılık iddianamesi/takipsizlik kararı, hırsızlık hasarlarında müracaat/ifade tutanağı, görgü tespit tutanağı, bulunamadı yazısı, fırtına hasarlarında meteoroloji raporu vb)
 • Hasarlı kısımları gösterir fotoğraflar