Hasar İşlemleri

Kıymet Nakli Hasarları

Hasar ihbarınızı 0850 250 50 50 numaralı Müşteri Hizmetleri Hattımıza bildirebilirsiniz.

Rizikonun Gerçekleşmesi Halinde Sigorta Ettirenin ve/veya Sigortalının Yükümlülükleri

Sigorta ettiren ve/veya sigortalı, rizikonun gerçekleşmesi halinde aşağıdaki hususları yerine getirmek ile yükümlüdür.

 • Riziko gerçekleştikten sonra, tarafların bütün hakları saklı kalmak koşulu ile her türlü koruma önlemlerini almaya veya bunların alınmasını istemeye, gözetmeye veya bunlara girişmeye yahut başlamaya sigortalı ve sigorta ettiren zorunlu, sigortacıda yetkilidir.
 • Sigortacının bu eylemlerinden dolayı ödeme yükümlülüğünü peşinen kabul ettiği ileri sürülemez.
 • Sigortalı veya sigorta ettiren bu konularda sigortacı ile tam bir işbirliği yapmak, bu önlemlerin alınmasına yardım etmek için elindeki bütün belge ve bilgileri sigortacıya vermekle yükümlüdür.
 • Bundan başka, sorumlu üçüncü kişilere karşı rücu haklarını korumak üzere, bütün önlemleri zamanında almak ve gerekli işlemleri yapmak için, sigortalı veya sigorta ettiren, sigortacı ile koşulsuz işbirliği yapmakla yükümlüdür.
 • Sigorta ettiren veya sigortalı bu maddede sayılan yükümlülükleri yerine getirmez ve bunun sonucu zarar miktarında bir artış olursa bu kısım sigortacının ödeyeceği tazminattan indirilir.

Hasar Nedenine Göre Talep Edilecek Belgeler

Kıymet Nakli Hasarları için Gerekli Belgeler

 • Sigorta Konusu kıymetin nakliyat idaresine teslim edildiğini tevsik eden belge
 • Sigorta konusu kıymete ilişkin hamule senedi veya sevk irsaliyesi
 • Alıcının sigorta konusu kıymeti teslim almadığını veya noksan aldı ise ne şekilde teslim aldığını içerir yazı
 • Kıymetin cins ve bedelini gösteren döküm
 • Nakledilen kıymetli evrak ise (çekibono, senet v.s) nakliyat idaresine teslim edilmeden önce çekilmiş fotokopileri
 • Sigortalımızın nakliyat idaresine yazdığı protesto mektubu
 • Nakliyat idaresinin protesto mektubuna cevap yazısı
 • Sigortalımızın nakliyat idaresi ile yaptığı bir sözleşme mevcut olduğu halde bu sözleşmenin sureti