Hasar İşlemleri

Kasko Hasarları

Hasar ihbarınızı 0850 250 50 50 numaralı Müşteri Hizmetleri Hattımıza bildirebilirsiniz.

Aracınızın ve/veya kazada bulunan diğer araçların yeri ve konumu değiştirilmeden en yakın karakol/trafik zabıtası veya jandarma komutanlığınca tutanak tanzim ettiriniz yada taraflar arasında düzenlenecek anlaşmalı tutanak ile belgelendiriniz.

Anlaşmalı tutanak ile belgelendirilen hasarlarda, hasar anında kazaya karışan araçların farklı açılardan plakası görünecek şekilde fotoğraflarını çekiniz.

Rizikonun Gerçekleşmesi Halinde Sigortalı ve Sigorta Ettirenin Yetki ve Yükümlülükleri

 • Rizikonun gerçekleştiğini öğrendiği tarihten itibaren en geç beş iş günü içinde sigortacıya bildirimde bulunmak.
 • Sigortalı değilmişcesine gerekli kurtarma ve koruma önlemlerini almak ve bu amaçla sigortacı tarafından verilen talimata elinden geldiği kadar uymak.
 • Zorunlu haller dışında, hasar konusu yer veya şekillerde değişiklik yapmamak.
 • Sigortacının isteği üzerine, rizikonun gerçekleşmesi nedenlerini ayrıntılı şekilde belirlemeye, zarar miktarıyla delilleri saptamaya, rücu hakkının kullanılmasına yararlı ve sigorta ettiren için sağlanması mümkün gerekli bilgi ve belgeleri geçikmeksizin sigortacıya vermek.

Rizikonun Gerçekleşmesi Halinde Sigortacının Yetki ve Yükümlülükleri

 • Bildirim Sigortacı hasar miktarına ilişkin belgelerin kendisine verilmesinden itibaren en geç 15 gün içinde gerekli incelemeleri tamamlayıp hasar ve tazminat miktarını tesbit edip sigortalıya bildirmek zorundadır.
 • Bu sözleşme ile sigortalının uğradığı zararın miktarı sigortacı ile sigortalı arasında yapılacak anlaşmayla tesbit edilir.
 • Sigorta ettiren ve/veya sigortalı, rizikonun gerçekleşmesine kasten sebebiyet verir veya zarar miktarını. Kasten arttırıcı eylemlerde bulunurlarsa, sigortalının bu poliçeden doğan hakları düşer.
 • Poliçe numarası
 • Hasar tarihi
 • Tahmini hasar tutarı
 • Sigortalı ve/veya irtibat kurulacak kişi telefonu
 • Tamirhane adres ve telefonu
 • Kaza yeri
 • Hasarla ilgili düzenlenen belge (Beyan,Resmi Zabıt,Anlaşmalı Tutanak)

Aracınız yürür vaziyette değil ise 7 gün 24 saat, 0850 250 50 50 numaralı Hasar Hizmet Merkezi hattımızdan bize ulaşarak çekici talebinde bulununuz.

Kasko Hasarlarında İstenilecek Belgeler

 • Polis yada Jandarma tarafından tutulan Tutanak
 • Sigortalı'nın hasarın oluş şekline ilişkin beyanı
 • Anlaşmalı Tutanak
 • İfade Tutanağı
 • Görgü Tespit Tutanağı
 • Alkol durumunu gösterir belge
 • Sürücünün ehliyeti
 • Hasar fotoğrafları
 • Tescil belgesi (ruhsat)

Araç Çalınması Durumunda İstenilecek Belgeler

 • İlk Müracat zaptı  ( Karakol tutanağı )
 • Bulunamadı yazısı  ( İl Emniyet mÜdürlüğünden )
 • ARTES - Noterden tescil işlem sonuç belgesi (Çalıntı Araç Belgesi)
 • Aracın Dosyası ( Faturası ,son bakım evrakları, vergi pullari vs )
 • Aracın Asıl ve Yedek Anahtarları
 • Şirketimiz Adına Vekaletname  ( Noter Onaylı )
 • E-Devlet sorgulama ekranından ‘Araç Sorgulama Ekran Görüntüsü
 • Kayıt kapama belgesi /Vergi Dairesi’nden
 • Ödenecek tazminatın 20.000- TL. üzeri olması ve mağdurun Tüzel Kişilik Olması Durumunda İmza Sirküleri, Ticaret Sicil Gazetesi, vergi levhası suretleri, Gerçek Kişilik Olması Halinde kimlik sureti


Ölüm Halinde

 • Trafik kaza tespit tutanağı
 • Veraset ilamı
 • Vukuatlı aile nufus kütüğü kayıt örneği
 • Defin ruhsatı
 • Ölüm raporu

Maluliyet Halinde

 • Trafik kaza tespit tutanağı
 • Sakatlık ile ilgili oran belirtir heyet raporu