Hasar İşlemleri

CMR Hasarları

Hasar ihbarınızı 0850 250 50 50 numaralı Müşteri Hizmetleri Hattımıza bildirebilirsiniz.

Rizikonun Gerçekleşmesi Halinde Sigorta Ettirenin ve/veya Sigortalının Yükümlülükleri

Sigorta ettiren ve/veya sigortalı, rizikonun gerçekleşmesi halinde aşağıdaki hususları yerine getirmek ile yükümlüdür.

 • Tazminat talebine yol açabilecek ve teminat kapsamına giren her bir olayı, olaydan haberdar olduktan sonra derhal/ancak haber aldıktan sonra en geç 7 gün içinde sigortacıya veya acentesine yazı ile bildirmekle mükelleftir.
 • Hasarın önlenmesi ve/veya azaltılması için gerekli olan tüm tedbirleri almakla mükelleftir.
 • Sigortacının ihtiyaç duyacağı tüm bilgileri verecek ve talimatlarına uyacaktır.
 • Her bir trafik kazasını, hırsızlık olayını veya yangın hasarını en yakın polis merkezine bildirecektir.
 • Sigortacının onayını almaksızın hiçbir tazminat talebini kabul etmeyecek, ödemeyecek veya reddetmeyecektir.
 • İleri sürülen herhangi bir tazminat talebi ile ilgili olarak dava açıldığında veya mahkemeden başka bir resmi merciiye başvurulduğunda sigortacıya derhal bilgi verecektir.
 • Sigortacının talebi üzerine tazminat isteminde bulunan tarafla davalaşacak ve gerektiğinde davanın yürütülmesini teminen vekaletini Sigortacıya verecektir.
 • Sigortalının bizzat kendisinin, kanuni temsilcisinin, sigortalı adına hareket eden yetkili kişilerin, münferit şube yöneticilerinin veya sigortalının yardımcı personelinin yuklarıda belirtilen yükümlülüklerin herhangi birini yerine getirmemeleri halinde Sigortacının tazminat ödeme yükümlülüğü ortadan kalkacaktır.

Hasar Nedenine Göre Talep Edilecek Belgeler

CMR Hasarları için Gerekli Belgeler

 • Hasar kayıtlı konşimento aslı veya sureti
 • Hasar konu emteanın faturası
 • Aracın tescil belgesi sureti
 • Sürücü belgesi sureti
 • Tır karnesi
 • Alıcı veya satıcı firma tarafından sigortalımıza yöneltilen kuruşlandırılmış tazminat talep yazısı
 • Alıcı veya satıcı firma tarafından emeta nakliyat sigortası yaptırılıp yaptırılmadığı hakkında bilgi
 • Emtea nakliyat sigortacısının mevcut olması halinde, emtea nakliyat sigortacısının sigortalımıza yönelttiği rücu talebi
 • Hasarın ne zaman nerede ve ne şekilde meydana geldiğine dair şöför beyanı
 • Alıcı firma yetkilileri ile tanzim edilen şöförün imzasını havi hasar tutanağı,
 • Hasarlı emteanın durumunu gösterir fotoğraf
 • Gümrük rezerv zaptı
 • Gümrük giriş beyannamesi
 • Packing List
 • Hatalı yükleme nedeniyle meydana gelen hasarlarda yüklemenin kimin tarafından yapıldığı hususunda bilgi, eğer gönderici firma tarafından yapıldı ise şöförün hatalı yüklemeyle ilgili gönderici firmaya verdiği not veya konşimentoya düşülen itirazi kayıt
 • Yükleme gönderici firma tarafından yapıldı ise bu hususu tevsik eden belge ve firmanın teyit yazısı
 • Resmi makamlar tarafından düzenlenen trafik kaza zaptı veya tutanağı
 • Yangın hadisesi ise itfaiye raporu
 • Yangın hadisesi Türkiye sınırları içerisinde meydana gelmiş ise savcılık iddianamesi ve/veya takipsizlik kararı
 • Hırsızlık hadiselerinde resmi makamlar tarafından tanzim edilen zabıt
 • Araçta alarm tertibatının mevcut olup olmadığı hakkında bilgi
 • Primlerin poliçede belirtilen ödeme planına uygun olarak ödendiğini tevsik eden makbuzlar