Dokümanlar

Groupama Sigorta A.Ş. Sermaye Arttırımı

logo1

Şirketimizin 28 Mart 2014 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda, Şirketimiz sermayesinin 26.800.000,00.- (yirmi altı milyon sekiz yüz bin) Türk Lirası tutarında artırılması; Şirket Ana Sözleşmesinin 7. maddesinin değiştirilmesi; artırılan tutarın en geç sermaye artırımının tescilini izleyen bir aylık süre içinde ödeneceği karara bağlanmış olmakla, her biri 1 Kuruş itibari kıymette 2.680.000.000 (iki milyar altı yüz seksen milyon) adet nama yazılı hisseye bölünmüş olan sermayenin artan kısmına ilişkin olarak, Şirketimiz hissedarlarının rüçhan haklarını kullanmaları ve sermaye artırımına payları oranlarında katılmalarını temin için, Türk Ticaret Kanunu 461. maddesi ve Şirketimiz Ana Sözleşmesi mucibince, keyfiyetin Ticaret Sicil Gazetesi ile Şirket merkezinin bulunduğu yerde çıkan en az bir gazetede ilân edilmesine ve ayrıca hissedarlarımıza iadeli taahhütlü mektupla bildirilmesine;

Yapılacak en son ilânı izleyen iş günü işlemeye başlayacak biçimde, hissedarlarımıza rüçhan haklarını kullanmak üzere 15 gün süre verilmesine; bu süre içerisinde katılma beyannamelerini düzenleyerek Şirketimiz merkezine ulaştırmaları gerektiği keyfiyetinin yukarıda anılan ilân ve mektuplarda hissedarlarımıza bildirilmesine karar verilmiştir.