Dokümanlar

BES'te Yeni Dönem

logo1

BES'te Yeni Dönem

Değerli Katılımcımız,

25 Mayıs 2015 tarihli ve 29366 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Bireysel Emeklilik Sistemi Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik ile 01.01.2016 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere Bireysel Emeklilik Sistemi Hakkında Yönetmeliğin bazı maddeleri değiştirilmiştir. 

Birçok avantajı beraberinde getiren bu değişiklikler hakkında sizleri bilgilendirmekten mutluluk duyarız. 

Bu kapsamda hem 01.01.2016 öncesi tanzim edilmiş ve yürürlükte olan hem de 01.01.2016 sonrasında tanzim edilecek tüm sözleşmeler için geçerli olmak üzere;


- “Düzensiz Ödeme” tanımı getirildi. Bu değişiklikle katkı payı ödemelerinin düzenli yapılması daha da önemli hale geldi.


Buna göre bireysel emeklilik sözleşmesine ait vadesi 01.01.2016 ve sonrası olan katkı payı ödemelerine ilişkin olarak vadesinde ödenmeyen katkı payının ödeme tarihini takip eden üç ay içinde, ilgili hesaba emeklilik sözleşmesinde belirlenen vadeye ait katkı payı ödemesinin yapılmaması durumunda, ilgili sözleşme çerçevesinde düzensiz ödeme yapıldığı kabul edilir. 

Düzensiz ödeme yapıldığı kabul edilen bir sözleşmenin, katkı payı ödenmemiş vadelerine ilişkin tutarların tamamının defaten ödenmesi durumunda, söz konusu sözleşme için düzenli ödeme yapılmaya başlandığı kabul edilir. 

Düzenli Ödeme statüsü, bir sözleşmenin 6. yılından sonra sonlanması durumunda kesintilerin toplam tutarının devlet katkısı ile ilişkilendirilen iade kontrolünü etkileyecektir.

- Bireysel emeklilik sözleşmelerinden yapılan kesintilere üst sınır getirildi.


1. Sözleşmenin ilk beş yılı içerisindeki kesinti yapısı 

Sözleşmenin ilk beş yılı içinde yapılacak azami giriş aidatı ve yönetim gider kesintisinin toplam tutarı, her yıl için, ilgili yılın ilk altı ayındaki brüt aylık asgari ücretin %8,5'ine karşılık gelen maktu tutarı aşamaz. 

Emeklilik hakkının kullanılması veya vefat, maluliyet yahut şirketin tasfiyesi gibi zorunlu nedenlerle ayrılma durumları haricinde, 5 yıllık sözleşme süresi dolmadan şirketten ayrılma durumunda, bu maktu tutarın ilgili sözleşmenin beşinci yılı sonuna kadar olan süreye karşılık gelen ve ayrılma tarihine kadar şirketçe tahsil edilmemiş olan kısmı, şirketçe katılımcının bireysel emeklilik hesabındaki birikiminden ertelenmiş giriş aidatı şeklinde indirilebilir. Bu hesaplama yapılırken, çıkış işleminin yapıldığı takvim yılının ilk altı ayında 16 yaşından büyükler için uygulanacak aylık brüt asgari ücret tutarı dikkate alınır.

01.01.2016 sonrasında tanzim edilecek sözleşmeler için ilk beş yıl sonunda toplam kesinti üst sınırın tahsil edilmiş olması halinde sözleşmenin 6. yılından itibaren giriş aidatı ve/veya yönetim gider kesintisi yapılmaz. İlk beş yıl sonunda toplam kesinti üst sınırından tahsil edilmemiş yönetim gider kesintisi kısmının kalması halinde ise kalan tutarı sözleşmenin yürürlükte kaldığı süre boyunca şirketin tahsil etme hakkı saklıdır. 

Yönetim gider kesintisi ile giriş aidatı toplam tutarının üst sınırına yönelik kontrol, her sözleşme yılı sonunda ve ayrıca sözleşmenin sonlandırılması durumunda gerçekleştirilir.


2. Sözleşmenin altıncı yılı ve sonrasındaki devlet katkısı tutarı ile ilişkilendirilen kesinti yapısı 

Her bir sözleşme bazında, ilgili sözleşmenin yürürlük tarihinden, sözleşme sonlanma tarihine kadar şirketçe yapılacak kesintilerin toplam tutarı, sonlanma tarihinde sözleşme kapsamında varsa Devlet katkısı hesabında bulunan tutar üzerinden aşağıdaki tabloda yer alan oranlar kullanılarak hesaplanacak tutarı geçemez. 

Sözleşme Yılı Kontrolde Kullanılacak Oran
6 60%
7 70%
8 80%
9 90%
10+ 100%


Sözleşmelerdeki devlet katkısı tutarı ile ilişkilendirilen kesinti üst sınır kontrolü 01.01.2021 tarihinden itibaren yapılmaya başlanacak olup bu kontrolde, 01.01.2016 tarihinden sonra şirket hesaplarına intikal eden katkı payı ödemeleri ve bu katkı payı ödemeleri ile ulaşılan birikimler üzerinden yapılan kesintiler dikkate alınır. 01.01.2016 tarihi itibarıyla mevcut bulunan birikim ile bu birikime ilişkin getirinin toplamı üzerinden kontrol tarihine kadar yapılan hiçbir kesinti dikkate alınmaz. 

Sözleşmede yer alan devlet katkısı tutarı ile ilişkilendirilen, kesintilere yönelik üst sınır kontrolü yalnızca sözleşmenin sonlandırılması durumunda yapılır. Kontrol tarihi itibarıyla toplam birikim tutarı yıllık brüt asgari ücretin on katını aşan sözleşmeler ile düzensiz ödeme içeren sözleşmeler için bu kontrol uygulanmaz. 

Azami kesinti tutarlarının hesaplanmasında sözleşmenin şirkette bulunduğu yıl esas alınır. 

- Bireysel emeklilik sözleşmesinde fon toplam gider kesintisi iadesi uygulaması getirildi.

Sözleşme Yılı İade Oran
6. yıl için %2,50


Fon toplam gider kesintisi şirketçe, sözleşmenin 6. yılından itibaren yıllık olarak tabloda belirtilen oranlarda, her sözleşme yılı sonunu ve sözleşmenin sonlandırılma tarihini takip eden beş iş günü içinde ilgisine göre katılımcıya veya katılımcının bireysel emeklilik hesabına iade edilir. 

7. ve 14. yıllar arasındaki oranlar, her yıl için bir önceki yılda geçerli olan iade oranının 2,50 puan artırılması suretiyle uygulanır. 15. yıl ve sonrası için sabit olarak %25 oranı uygulanır. 

Kesintinin hesaplama tarihi itibarıyla mevcut bulunan birikimin %1,10’un altında kalan kısmı için iade uygulanmaz. 

İade oranı belirlenirken, 01.01.2013 tarihinden itibaren sözleşmede geçirilen tüm süreler dikkate alınır. İade, 01.01.2021 tarihini müteakip her sözleşme yılı sonunda ve 01.01.2021 tarihinden sonra sözleşmenin sonlandırılması durumunda yapılacaktır. 

Bireysel Emeklilik Sistemi'nde gerçekleştirilen düzenlemeler hakkında detaylı bilgiye http://www.bireyselemeklilik.gov.tr/mevzuat.htm; www.tsb.org.tr ve www.egm.org.tr adreslerinden ulaşabilirsiniz. 

Mutlu ve sağlıklı günler dileriz. 

Saygılarımızla, 

Groupama Emeklilik A.Ş.